Atmed

REGULAMIN SZKOLEŃ

organizowanych i/lub prowadzonych przez

Atmed Medycyna i Edukacja

WYKŁADY – WARSZTATY – SEMINARIA

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych firmowanych przez: Atmed Medycyna i Edukacja w Bielsku-Białej

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015r. do odwołania.

§ 2 Definicje

 1. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba nieprowadząca i nieorganizująca szkoleń ratowniczych zainteresowana tematem szkolenia.

 2. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.

 3. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.

 4. OrganizatorzyAtmed Medycyna i Edukacja w Bielsku-Białej i partner organizujący szkolenie

 5. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.

 6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego”.

 7. Potwierdzenie – wiadomość email, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.

 8. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.

 9. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie „Formularz zgłoszeniowy” – dostępny na stronie www.atmed.eu lub stronie internetowej partnera

 10. Miejsce szkolenia – wskazane przez organizatorów lub zamawiającego miejsce w którym odbywa się szkolenie

 11. Ewaluacja szkoleń – ankieta ewaluacyjna, oceniająca organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego ON-LINE dostępnego na stronie www.atmed.eu lub stronie partnera i dokonanie opłaty za szkolenie.

 2. Po otrzymaniu „Formularza zgłoszeniowego”, Organizator wysyła na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będące podstawą dokonania opłaty.

 3. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

 4. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.

 5. Osoby planujące udział w szkoleniach mają do wyboru następującą ofertę edukacyjną:

  • Wykłady:

   1. Tematyka wykładów każdorazowo ustalana indywidualnie zgodnie
    z życzeniem zamawiającego.

Ceny wykładów uzgadniane są indywidualnie.

  • Seminaria:

   1. Wypadek masowy – szkolenie podstawowe.

   2. Zarządzania działaniami ratunkowymi w zdarzeniach masowych.

Szkolenie dla liderów działań ratunkowych w zdarzeniach masowych-
szkolenie specjalistyczne

   1. Haz-Mat /materiały niebezpieczne/ i toksykologia – szkolenie specjalistyczne.
   2. SOR w zdarzeniu masowym – szkolenie specjalistyczne
   3. Ebola… i inne choroby szczególnie niebezpieczne – szkolenie specjalistyczne
   4. Psychologia zdarzeń masowych – szkolenie specjalistyczne

Ceny szkoleń seminaryjnych ustalane są indywidualnie zależnie od rodzaju szkolenia, charakteru zamówienia, ilości uczestników, miejsca szkolenia
i rodzaju partnera.

  • Warsztaty Ratownicze:

   1. Wypadek masowy – szkolenie podstawowe.

   2. Zarządzania działaniami ratunkowymi w zdarzeniach masowych.

Szkolenie dla liderów działań ratunkowych w zdarzeniach masowych-
szkolenie specjalistyczne

   1. Haz-Mat /materiały niebezpieczne/ i toksykologia – szkolenie specjalistyczne.
   2. SOR w zdarzeniu masowym – szkolenie specjalistyczne
   3. Ebola… i inne choroby szczególnie niebezpieczne – szkolenie specjalistyczne
   4. Psychologia zdarzeń masowych – szkolenie specjalistyczne

Ceny szkoleń warsztatowych ustalane są indywidualnie zależnie od wielkości i rodzaju szkolenia, charakteru zamówienia, ilości uczestników, miejsca szkolenia i rodzaju partnera.

 1. Osoby, które pragną uzyskać fakturę dokumentującą poza kosztami szkolenia również odrębną kwotę za zakwaterowanie z wyżywieniem, zobowiązane są o uwzględnienie tego faktu na formularzu zgłoszeniowym. Wszelkie późniejsze reklamacje z tego tytułu będą oddalane.

 2. Zakwaterowanie i wyżywienie Uczestników warsztatów organizuje Organizator szkolenia lub jest realizowane samodzielnie przez Uczestnika w zależności od rodzaju szkolenia.

 3. Przebieg szkolenia, zarówno w czasie zajęć, jak i w czasie wolnym może być dokumentowany w formie zdjęć, bądź filmów video, publikowanych później w celach marketingowych przez Organizatorów szkolenia. Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w tym celu.

 4. Organizatorzy dopuszczają możliwość dokumentowania przebiegu zajęć praktycznych przez Uczestników szkolenia.

 5. Organizatorzy szkolenia nie będą bez pisemnej zgody Organizatorów wykorzystywać materiałów edukacyjnych i przekazywanych treści podczas innych szkoleń.
  W wypadku złamania wyżej wymienionego warunku uczestnictwa osoba taka zapłaci karę umowną w wysokości 10 000 złotych za każdy przypadek naruszenia warunku.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia
  i poinformowania Zgłaszającego /lub przełożonych/ aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.

 7. Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatorów wyłącznie
  w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

 8. Udział w szkoleniu oznacza akceptację warunków i przepisów regulaminu szkoleń.

§ 4 Organizacja Szkolenia

 1. Liczba uczestników szkoleń zaplanowanych wynosi minimum 12 osób.

 2. Szkolenie obejmuje określoną w programie liczbę godzin zajęć teoretycznych
  i praktycznych.

 3. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w jednej grupie, zajęcia praktyczne w podgrupach o liczbie uczestników zależnej od charakteru szkolenia

 4. Uczestnik może wziąć udział w szkoleniu wiele razy.

 5. Organizator zapewnia w ramach szkolenia materiały dydaktyczne.
 6. Materiały, które Uczestnik szkolenia otrzyma, stają się jego własnością z chwilą zakończenia szkolenia.

 7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, utrzymania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny szkolenia.

 8. Ukończenie całego kursu jest potwierdzane wydawanym zaświadczeniem o jego ukończeniu /Certyfikatu/.

 9. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi szkolenia najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

 10. Jeżeli w tym czasie Uczestnik szkolenia nie zwróci materiałów w całości, zostanie obciążony kosztami zakupu nowych materiałów po cenie ustalonej przez Organizatora.

 11. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym podpisem w dzienniku zajęć oraz uczestnictwa.

 12. W przypadku złożenia w trakcie szkolenia rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników, ze względu na nieprzestrzeganie Regulaminu szkolenia zobowiązany jest do pokrycia kosztów i wyrządzonych szkód w wysokości podanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania zobowiązań na drodze postępowania cywilnego.

 13. Organizator może odstąpić od egzekwowania wymienionych w punkcie 12 należności.

 14. Organizator szkolenia zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji szkolenia.

 15. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę mienia przez Uczestników warsztatów.

 16. Szkolenia będą przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

 17. Szkolenie jest ubezpieczone przez Organizatora szkolenia

§ 5 Ewaluacja szkoleń

 1. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

§ 6 Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym aktualnym „Cennikiem szkoleń” zamieszczonym w regulaminie i na stronie www.atmed.eu,
  z uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielonych Klientowi, na zasadach określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

 2. Ceny szkoleń nie obejmują kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w indywidualnie przygotowanej ofercie.

 3. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto bankowe Organizatora szkolenia

 4. W tytule przelewu należy podać: nazwisko i imię Uczestnika, adres, nazwę i datę szkolenia.

 5. Brak wpłaty do 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uznany zostanie za anulowanie rezerwacji miejsca na szkoleniu.

§ 7 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia otwartego w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia
  a także przerwania lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niedostatecznej frekwencji bez ograniczeń czasowych.

 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres
  e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej opłaty za kurs tj.: – Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność, w terminie do 2 tygodni od daty wystąpienia o zwrot kosztów. – Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się
  w późniejszym terminie.

 4. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§ 8 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji
  z uczestnictwa w szkoleniu w terminie: – Powyżej 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – zwracana jest pełna kwota za szkolenie. – Poniżej 7 dni przed rozpoczęciem kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 50% pełnej kwoty za szkolenie. Podyktowane jest to wysokimi kosztami stałymi szkoleń ponoszonymi przez Organizatora.

 2. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.

 3. Uczestnik szkolenia może za zgodą organizatora wpisać inną osobę na swoje miejsce bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w danym terminie uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu w innym terminie, o ile takowy będzie wyznaczony i dostępny.

 5. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu od żądania opłaty.

§ 9 Rabaty

 1. Aktualne rabaty, promocje i ceny szkoleń otwartych prezentowane są na stronie www.atmed.eu

 2. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 3. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Atmed Medycyna i Edukacja w Bielsku-Białej lub podmiot organizujący szkolenie

 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorami szkoleń.

§ 11 Inne postanowienia

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Dr n med. Arkadiusz Trzos
Atmed Medycyna i Edukacja